Allmänt om avtalet

Prestasupport AB är ett svenskt bolag med org nr 559016-0858. Prestasupport AB levererar e-handelslösningar inom Prestashop e-handels plattform. Vi erbjuder supportavtal, hosting, utveckling samt drift och utveckling inom e-handel.

Villkoren i detta avtal reglerar avtalsförhållandet mellan Prestasupport AB nedan kallad leverantören och beställaren (nedan kallad kunden). 

Avtalsperiod
Avtalet löper årsvis och förnyas med automatisk. Avtalsperioden avser startdatum och 12 månader framåt. Startdatumet för detta avtal är från och med dagens datum eller om vi har kommunicerat om ett annat datum via mail eller i digital offert/orderbekräftelse.

Beställning
Genom att göra en skriftlig, elektronisk beställning eller via mail förvärvar kunden rätt att nyttja beställda tjänster. Priset gäller som återfinns på prestashopsupport.se eller som vi har kommit överens via offert eller mail. Kunden godkänner att den digitala kommunikationen gäller rent juridiskt. Detta gäller även tilläggsbeställningar eller andra ändringar i sitt avtal.

Systemdrift
Har man problem eller behöver support beställer man det på prestashopsupport.se under support. Teknisk hjälp och utvecklingsarbete debiteras extra enligt aktuell prislista eller mot offert vid större utvecklingsarbete. 

Har man kritiskt fel på sin tjänst vilket innebär att man inte når tjänsten, hemsidan eller om det inte går att beställa på hemsidan eller från tjänsten/modulen så ska leverantören omedelbart lösa problemet utan dröjsmål. Övriga fel på tjänsten tar 3-5 arbetsdagar att åtgärda om inget annat är överenskommet.

Leverantören ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst eller nytta, minskad produktion eller omsättning.

Leverantören ansvarar för backup av kundens e-handeln. Leverantören ansvarar också för återskapande av datan så e-handeln skyndsamt återigen kan komma live. Om en backup är nödvändig där kunden eller en tredjepartsfunktionaliteten har varit orsaken så är kunden betalningsskyldig till leverantören.

Support
Support är inkluderat när det gäller handhavande av våra tjänster som ingår i ingående avtal. I första hand hänsvisas kunden till den digitala instruktionen eller kunskapsbanken som finns på leverantörens hemsida Supportärende registreras på leverantörens hemsida Amman inte har ett tilläggsavtal då även telefon och 24/7 support kan vara inkluderat. 

Supportärenden hanteras mån-fre mellan kl 9-17. Återkoppling från leverantören ska snarast när det avser ett kritiskt fel och inom 2 arbetsdagar när det avser ej kritiska fel. Med kritiskt fel menas det att det inte går att lägga en order eller att det är svårigheter att nå sin e-handel. 

Handhavande och teknisk support ingår kostnadsfritt i alla avtal. När problem uppstår som avser tredjepartsteknik, när kunden själv har lagt in html text eller annat på sin hemsida så utgår en supportticket eller enligt offert beroende på hur omfattande problemet är.  Leverantören ansvarar för att server och hosting fungerar korrekt och har en uppåtsida på minimum 99%. 

Avgifter
Alla kostnader har kommunicerats via mail eller digitalt och gäller i minst 12 månader. Alla kostnader har kommunicerats exklusive moms och räknas upp varje kalender år med KPI (konsument pris index). Ingen prishöjning kan ske första året, utan kan ske som tidigast från och med det andra avtalsåret.

Man kan välja om man vill ha sin faktura månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Vid varje fakturatillfälle tillkommer en fakturaavgift. Betalningsvillkor är 20 dagar om ej annat överenskommits. 

Har inte full betalning erlagts efter det att en påminnelse, äger Prestasupport rätt att med omedelbar verkan stänga avtalade tjänster och lämna kravet för vidare indrivning. Om kunden går i konkurs och leverantören inte har fått betalt, övergår rättigheterna till hemsida och programvaror till leverantören tills dess skulden är reglerad.

Ägande
Kunden äger allt material som publiceras och hela databasen inklusive alla html, css och andra nödvändiga filer som är nödvändiga för att kunden ska kunna flytta sin e-shop till alternativ leverantör. Denna rätt gäller dock inte om det finns fakturor som inte är reglerade.

Konsult och tilläggstjänster
Leverantören tillhandahåller tilläggstjänster när kunden vill utveckla sin e-shop. Det kan också inkludera att vi utvecklar en modul, tredjeplats funktion eller api till kunden. 

Aktuella timpriser finns på vår hemsida alternativt offereras vid varje tillfälle. Vi erbjuder kunder med avtalsbutik Standard och Pro rabatt på våra timpriser. Rabatten är 10% för Standard kunder och 20% för kunder som har avtalsbutik Pro.

Uppsägning
Uppsägning sker 3 månader innan årsförfallodatumet och ska ske till er kontaktperson eller till support@prestashopsupport.se. Leverantören ska bekräfta till kunden inom 2 arbetsdagar efter mottagande av uppsägning.

Force Majeure
Parterna är befriade från påföljd om fullgörande av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som part rimligen inte kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet avses bl. a. arbetskonflikt, krig, blixtnedslag, eldsvåda, extrema väderförhållanden, myndighets-bestämmelse eller annan offentlig reglering, brist på transporter, brist på energi eller annan liknande omständighet. Om ett force majeure läge inträffar skall vederbörande part meddelas.